Industrialisering og digitalisering av forretningsprosesser

I en verden preget av rask teknologiutvikling og stadig nye forretningsmodeller er kontroll på forretningsprosessene en forutsetning for fortsatt suksess. Forretningsprosessene binder sammen virksomhetens ansatte, kunnskap, teknologi, informasjon, produkter og tjenester til en samlet kundeopplevelse. Gode forretningsprosesser sikrer høy effektivitet i organisasjonen, gir mulighet for å skalere produksjonen og gjør det enkelt å gjennomføre endringer.

Industrialisering og digitalisering er viktige virkemidler for å realisere gode forretningsprosesser. Industrialisering innebærer standardisering, forenkling og effektivisering, og gjennom digitalisering oppnås automatisering, effektiv oppgaveflyt og høy datakvalitet. Oversikt og innsyn i egne forretningsprosesser og en klar strategi for industrialisering og digitalisering av prosessene gir styring og kontroll. Det er imidlertid krevende å utforme et godt rammeverk som legger til rette for god prosesstyring.

Commitment hjelper bedrifter og offentlige etater å etablere et slikt rammeverk. Våre tjenester omfatter kartlegging, prioritering og implementering av de prosessområder som er mest kritiske for virksomheten.

Etablere prosessrammeverk

Etablere et prosessrammeverk med felles metodikk, notasjon og oversikt over prosesser, rutiner, roller og organisering.

Strategisk styring av prosessarbeidet

Innføre styringsstruktur for strategisk prioritering og oppfølging av prosessforbedringsarbeidet i virksomheten.

Gjennomføre prosessforbedringstiltak

Sikre at prioriterte prosessforbedringer blir implementert i organisasjon og IT-løsninger med tilhørende grensesnitt mot eksterne partnere. Sikre at prosess, rutiner, roller og IT samspiller.

Kontinuerlig prosessoptimalisering

Etablere et agilt rammeverk for prosessforbedringer basert på løpende analyse av prosessene, samt prioritering og implementering av mindre prosessforbedringstiltak.